Welcome to The Bioscope Global Film Festival!  

Team BGFF

ALOK BHARDWAJ

Founder Director

JYOTI ARORA

Festival Director

Sunil Upadhyay

Avishek Majumdaar

Vijay Bahuguna

Shiva Yadav

Bhagyashree Bansod

Anurag Rishi

Honey Vee Singh

Sushant Bhardwaj

Manav Sharma

Navneet Srivastava

Shivam yadav

Pushpendra Dubey

Skip to toolbar